سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان در حیطه های شناختی ، عاطفی - اجتماعی و روانی - حرکتی اساس برنامه ریزی درس تربیت بدنی و ورزش است . هدف این تحقیق ، نیاز سنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره راهنمایی است بدین منظور 423 نفر از معلمان ( 43 نفر زن و 81 نفر مرد ) ، محققان ( 32 نفر زن و 85 نفر مرد ) و دانش آموزان ( 177 نفر دختر و 186 نفر پسر ) ده شهر مرکز استان و شهرستانهای توابع تهران انتخاب شدند از یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نیازهای مختلف دانش آموزان استفاده شد . برای تعیین روایی اولیه ابزار از اظهار نظر تخصصی 36 نفر از محققان و معلمان شهر رشت استفاده شد . سپس در یک مطالعه ی راهنما روی 60 نفر از محققان ( با مدرک دکتری ) ، معلمان ( لیساس و فوق دیپلم ) و دانش آموزان با استفاده از روش آلفای کرونباخ ، اعتبار ابعاد مختلف ( 6 هدف اختصاصی تربیت بدنی ، 12 نیاز جسمانی - حرکتی ، 15 نیاز مهارتی ، 15 نیاز شناختی و 15 نیاز اجتماعی - عاطفی ) پرسشنامه بین ( 98%-52% ) محاسبه گردید. یافته های تحقیق نیز با آزمون کروسکال والیس در سطح ‏‎(P<%5)‎‏ تجزیه و تحلیل شد و نشان داد که : اولویت اهداف اختصاصی تربیت بدنی در بین دانش آموزان ، معلمان و تحققات تمرینات مربوط به حفظ وضعیت بدنی و اسکلت طبیعی است . اولویت نیازهای مهارتی از دیدگاه دانش آموزان آموزش شطرنج ؛ از دیدگاه تحقیقات آموزش و تمرین الگوهای حرکتی بنیادی ؛ و از دیدگاه معلمان بازی‌های مهارتی و ورزشی ساده است . اولویت نیازهای شناختی از دیدگاه دانش آموزان و محققان آشنایی بااصول حفظ وضعیت بدنی و اسکلت طبیعی و از دیدگاه معلمان آشنایی با اصول حرکت شناسی و بیومکانیک مهارت‌های ورزشی است . اولویت نیازهای عاطفی - اجتماعی نیز از دیدگاه دانش آموزان ، معلمان و محققان داشتن بدنی متناسب و آماده است . همچنین تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه سه گروه اولویت بندی کلیه اهداف تربیت بدنی با یکدیگر تفاوت معنی داری وجود دارد . در اولویت بندی 8 نیاز جسمانی - حرکتی ، 6 نیاز مهارتی ، 10 نیاز شناختی و 10 نیاز اجتماعی - عاطفی تفاوت معنی داری وجود نداشت که می توان این نیازها را به عنوان اولویت مشترک یا توافق و اجماع سه گروه در نظر گرفت و در سایر نیازها که تفاوت معنی دار است می توان برای کمک به برنامه ریزی درسی با توجه به نوع نیاز و اهمیت اهداف تربیت بدنی ، میانگین اولویت سه گروه را مورد استفاده قرار داد تا برنامه ای مطابق با نیازهای واقعی دانش اموزان تدوین کرد .
کد نوشتار : 64275