کلیه سازمانها و واحدهای تولیدی به نحوی از کنترل‌های مالی برای ارزیابی فعالیتهای خود استفاده می‌کنند و هزینه‌های کیفیت (شامل هزینه‌های مرتبط با تولید، شناسایی و یا تعمیر محصولات فاقد انطباق) به عنوان یکی از مهمترین ابزار کنترل مالی در خدمت مدیریت سازمانها و واحدها قرار می‌گیرد. مطالب این پایان‌نامه نیز گامی در جهت تجزیه و تحلیل کنترل کیفیت و همچنین بررسی موارد زیر می‌باشد، الف - بررسی حالت زودگذر صف‌های مارکوفی ب - تعیین بهترین خطمشی بازرسی با توجه به هزینه‌های مربوطه پ - انتخاب تعداد نمونه بهینه با در نظر گرفتن اشکال مختلف ریاضی، هزینه‌ها ت - مشخص نمودن ظرفیت سرویس بهینه در یک سیستم تولیدی و تاثیر متقابل آن در کیفیت کالا لازم به توضیح است که این مطالب در چهار فصل تهیه و تنظیم گردیده، که در فصل اول رفتار حالت زودگذر و حالت پایای صف‌های مارکوفی (به خاطر اهمیت فراوان آن در تعیین توزیع احتمال) با استفاده از روش جدید مورد بحث قرار گرفته است که از نتایج این روش در فصول بعدی به دفعات استفاده شده است . در فصل دوم کنترل کیفیت سیستم M/M/l مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که با در نظر گرفتن یک سیستم تولیدی و با استفاده از روشهای کنترل کیفیت هزینه‌های داخلی و خارجی رامینیمم نموده و کیفیت خروجی کالاها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در فصل سوم به تشریح تاثیر جنبه‌های اقتصادی کالاهای معیوب فروخته شده در یک خطمشی کنترل تصادفی پرداخته که در این مرحله، از نمونه‌گیری برای پذیرش و مختصر کردن در تعیین پارامترهای کنترل کیفیت بهینه استفاده نموده‌ایم و تعداد نمونه بهینه برای بازرسی (زمانی که هزینه معیوب بودن کالاها اشکال مختلف ریاضی دارند) را تعیین نموده‌ایم و بالاخره در فصل چهارم به معرفی چهارچوبی برای تصمیم‌گیری در مورد کنترل کیفیت و ظرفیت سرویس با توجه به هزینه‌های پرداخته‌ایم که با تعمیم هزینه‌های و توابع احتمال کیفیت بالا، ظرفیت سرویس بهینه و تعداد نمونه بهینه برای بازرسی کیفیت کالا را مشخص نموده‌ایم.
نمایه ها:
تولید | 
کد نوشتار : 25948