دراین پژوهش با استفاده از تحقیقات بازاریابی سعی داریم تاعوامل موثر بازاریابی رابطه مند در خصوص مشتریان کلیدی بانک ملت را شناسایی و بررسی کنیم . یکی از قویترین ابزارهای موجود برای مدیران بازاریابی در تصمیم گیری ، تحقیقات بازاریابی است . تحقیقات بازاریابی عبارتست از فعالیت هایی که ارتباط لازم را بین مصرف کنندگان ، خریداران عامه مردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات برقرارکند .این تحقیق در دومرحله انجام خواهد شد . مرحله نخست انجام مطالعات اکتشافی و تبادل نظر با صاحبنظران و متخصصین برای اشراف کامل نسبت به بازاریابی رابطه مند و مصاحبه‌های اکتشافی با چند تن از مدیران برای رسیدن به تعریف روشنی از مشتریان کلیدی و با چندین تن از مشتریان کلیدی برای اولویت‌بندی کردن متغیرهای موثر و سازگار با محیط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشورمان است. در مرحله دوم براساس عوامل اولویت بندی شده پرسشنامه‌ای طراحی خواهدشد و در اختیار افراد نمونه مورد نظر قرار خواهد گرفت .
کد نوشتار : 47343