ازآنجا که صنعت قند دارای ارتباط مستقیم با بخش کشاورزی است و ماده اولیه آن به طور مستقیم ازاین بخش تامین می گردد دراین مطالعه ضمن بررسی ارتباط بخشهای صنعت و کشاورزی به بررسی بخش صنعت قند و تولید چغندر با استفاده ازتکنیک علیت گرنجر و توابع رشد گسترش یافته گاپیناث و ری پرداخته شد . نتایج نشان دهنده رابطه ای دوطرفه ای بین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت می باشد. همچنین بخشهای کشاورزی و صنعت دارای ارتباط متقابل بوده و مکمل یکدیگرند . این نتیجه در بخش صنعت قند و محصول چغندرقند نیز مشاهده شد.همچنین نتایج نشان می دهد که بهبود در زیرساختهای حمل و نقل تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد . براساس نتایج چنین به نظر می رسد که تاکید بیش از حددولت بر سرمایه گذاری و توسعه بخش صنعت صحیح نبوده و می بایستی با سیاستهای توسعه متوازن که درآن به توسعه کشاورزی و جامعه روستایی متناسب با توسعه بخش صنعت اهمیت داده شود جایگزین گردد.
نمایه ها:
ایران | 
صنعت | 
کد نوشتار : 43930