ایران سرزمینی پهناور است که دارای قابلیت های مختلف طبیعی می باشد . دراین سرزمین پهناور تعداد محدودی شهر و روستا به وجود آمده است و سطح قابل توجهی ازآن به جنگلها ، کوهها ، دشتها و ... اختصاص یافته است. برای استفاده از توانائیها جامعه عشایری به وجودآمده است که دارای ویژگیهای خاصی می باشد . عشایر دارای شاخصهای اجتماعی-اقتصادی متفاوتی از زندگی شهری و روستایی می باشند که این ناشی از شکل زندگی و حرکن دائم آنها به تبع وابستگی به اقتصاد دام است . تاریخ دخالت و برنامه ریزی دولتها برای عشایر با اقدامات رضاخان شروع می شودکه در این دوران و دوران محمدرضا شاه پهلوی هیچگونه برنامه ریزی برای عشایر صورت نمی گیرد بلکه به صورت مقطعی و موردی تصمیماتی گرفته شده و به مرحله اجرا درمی آید.با توجه به عدم تعادلی که یا از طرف جمعیت شهری و روستایی و یا ویژگیهای صنعت به وجود آمده و یا توسط دولتها ناشی شده است الگوههای معیشتی متفاوتی دراین جامعه به وجود آمده که ازجمله می توان الگوی سابقه دار و اصیل کوچ نشینی ، رمه گردانی و اسکان را نام برد که هرکدام دارای ویژگیهای خاص اجتماعی ، کالبدی ، اقتصادی و ... است . از طوایف مختلف ایل سلیمانی که حدودزیادی الگوی معیشتی گذشته کوچرئی خود را حفظ نموده است طایفه علیدادی است که از نظر پراکنش در حومه شهر کهنوج و یه نقطه متفاوت شهرستان بافت و بردسیر یعنی سرمشک ،تخت شرطشتک و در گنجوئیه به حیات خود ادامه می دهند . از ویژگیهای طبیعی قابل ذکر زیستی این طابفه وجود مرتع نسبتا غنی در ییلاق ، عدم مرتع مناسب در قشلاق ، دارا بودن بلندترین و کم ارتفاع ترین عرصه های حیاتی و زندگی چه در ییلاق وچه در قشلاق ، ادامه روند کوچروی گذشته و... شرایطی ویژه را جهت بررسی این طایفه به وجود آورده است که سعی شده به شکل علمی و فنی ساماندهی و طراحی مجتمع زیستی عشایر علیدادی در گنجوئیه دراین پروژه بررسی شود .
کد نوشتار : 43784