کاربرد کاشی سرامیکی لعابدار به عنوان پوشش دیوار ازدیرباز در کشورما و دیگر نقاط جهان مرسوم بوده است . در فرایند تولید این کاشی اختلاف ضرایب انبساط حرارتی بدنه و لعاب در مرحله سرمایش از فرایند پخت ، موجب ابجاد تنش پسماند و در نتیجه تاب در محصول نهایی می گردد.وجودتنش پسماند مخرب در قطعه موجب می گردد تا در بسیاری از موارد ترکیب این تنشها با تنش اعمالی حین کاربرد به معیوب شدن قطعه بیانجامد. بنابراین پیش بینی و تخمین این تنشها در طراحی قطعات نو و همچنین بهینه سازی محصولات ضروریست. از این رو در این کار تحقیقاتی صحت به کارگیری و اعتبار مدل تیموشنکو ‏‎(timoshenko)‎‏ (ویژه مواد چندلایه الاستیک ) برای تخمین تنشهای پسماند و تاب کاشی های سرامیکی دوپخت سریع اثبات گردید .این نتیجه با مشاهده تطابق مقادیر تاب اندازه گیری شده با مقادیر حاصل از مدل مذکور بدست آمد . همچنین نتایج حاصل از مدل سازی به روش ‏‎FEM‎‏ نیز با مقادیر اندازه گیری شده مطابقت خوبی نشان داد .اثرات مخرب وجودتنش کششی پسماند در فصل مشترک با توجه به تصاویرمیکروسکوپی و آزمایش اتوکلاو مشاهده تصدیق گردید .سپس توزیع تنش پسماند و تاثیر فاکتور ضخامت و همچنین ضریب انبساط حرارتی لعاب براین تنشها با استفاده از این مدل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعات مذکورحاکی ازاین است که با بکارگیری لعابی با ضریب انبساط حرارتی کمتر از بدنه کاهش ضخامت لعاب تا حدامکان افزایش تنش فشاری در سطح و کاهش تنش کششی در فصل مشترک و در واقع بهبود توزیع تنش در قطعه را به دنبال دارد .همچنین افزایش اختلاف ضریب انبساط حرارتی لعاب و بدنه افزایش همزمان تنش فشاری در لعاب و تنش کششی در فصل مشترک رخ می دهد .
کد نوشتار : 43429