تنش های پسماند تنشهایی خود متعادل هستند و در حالیکه قطعه هیچ نوع بار خارجی را تحمل نمی کند بخشی از مقاومت آن صرفه غلبه بر این تنش ها می گردد .این نوع تنشها دراکثر مواد مرکب حضور دارند و علل مختلفی سبب بوجود آمدن آنها در کامپوزیت ها می شود به ویژه آنکه پس از انجام فرایند پخت و بازگشت دمای چندلایه کامپوزیتی به دمای محیط هرلایه از قطعه تمایل به انقباض بیشتری در جهت عمود بر الیاف دارد و هرگونه اثر محدودکننده ای توسط لایه مجاور سبب به وجود آمدن تنش های پسماند در لایه می گردد . در این پروژه هدف تعیین تنش های پسماند ماکروسکوپیکناشی ازعملیات پخت به روشهای تئوری و تجربی در کامپوزیت های پلیمری ترموست ارتوتروپیک است . ابتدا اهمیت تنش های پسماند و انواع آنها وروشهای تعیین مقادیر این تنش ها در کامپوزیت ها مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سوابق تحقیقات انجام شده دراین رابطه معرفی شده است . برای بررسی تئوریک تنش های پسماند از دوروش کلاسیک و نیز روش بهبود یافته کلاسیک به وسیله روش انرژی استفاده شده و نتایج آنها برای شش نمونه مقایسه شده و پس از ساخت نمونه ها مقادیر بدست آمده با مقادیر حقیقی مقایسه شده است . نشان داده شده که نتایج دوروش کلاسیک مورد استفاده که یکی مخصوص چند لایه های با چیدمان متقارن و دیگری برای کلیه لایه هاست یکسان بوده و نقیصه ای که در این روش ها برای پیش بینی شکل دمای محیط چند لایه های نامتقارن وجود دارد با روش بهبود داده شده آن به روش انرژی مرتفع می گردد .
کد نوشتار : 42859