هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر دو عامل شناختی تکانشی و تاملی بر توانایی شنیداری زبان‌آموزانی بود که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرا می‌گیرند. بدین منظور تعداد یکصد و بیست تن از دانشجویان زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس یک آزمون تافل از این (TOEFL) دانشجویان گرفته شد و تعداد چهل تن از آنها از نظر توانایی زبانی هم‌سطح بودند، گزیده شدند. بعد از آن دو گروه بیست نفری (یک گروه افراد تکانشی و گروه دیگر افراد تاملی) براساس تست شخصیتی ایزنک تعیین گردیدند. سرانجام یک آزمون شنیداری از دو گروه یاد شده بعمل آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت عملکرد دو گروه معنادار نبود و این در حالی است که تحقیقات دیگر که اثر این دو عامل شناختی (تکانشی، تاملی) را بر مهارت خواندن (Reading) و مهارت نوشتن (Writing) مورد مطالعه قرار داده‌اند، گزارش کرده‌اند که افراد تاملی در مجموع موفق‌تر از افراد تکانشی عمل کرده‌اند، گرچه سرعت عمل افراد تکانشی به مراتب بیشتر بوده است . شاید بتوان چنین استدلال کرد که عدم پیشگیری افراد تاملی از افراد تکانشی در مطالعه حاضر بدین دلیل بوده که هنگام گوش دادن افراد بایستی بتوانند مطالب را با سرعتی که گوینده آنها را تولید می‌کند هضم و پردازش کنند و در این حالت تاملیها فرصت کافی برای تامل بر مطالب پیدا نمی‌کنند و مجبورند مثل تکانشی‌ها سرعت عمل به خرج داده و از دقتشان کاسته شود. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می‌تواند بیشتر پرده از این راز بگشاید.
کد نوشتار : 25742