فصل نخست به تاریخچه دائره‌المعارف نگاری در جهان، جهان اسلام و ایران و تاریخچه دائره‌المعارف نگاری بر کودکان ایرانی اختصاص یافت ، چرا که در هیچکدام از این زمینه‌ها بجز چند مقدمه چیزی وجود نداشت . واژه‌های فرهنگ ، فرهنگنامه، دانشنامه دائره‌المعارف غالبا در نزد عامه مردم مفهوم واحدی دارند، لذا در فصل دوم به تعاریف این واژه‌ها، بررسی تعاریف فرهنگ و فرهنگنامه، طبقه‌بندی رده‌شناختی فرهنگها و فرهنگنامه‌ها پرداخته شد. از آنجا که زبانشناسی را مطالعه علمی پدیده زبان تعریف کرده‌اند و دانش نوینی است که در سالهای اخیر، بخصوص پس از دهه‌های نخستین سده بیستم رشد فراینده‌ای داشته است ، فصل سوم به ارتباط زبانشناسی و دائره‌المعارف نگاری و اصول زباشناختی حاکم بر تدوین دایره‌المعارفها اختصاص یافت و فصل چهارم پس از بررسی ضوابط و معیارهای ارزیابی دایره‌المعارف نگاری منجر به ارائه طرح پیشنهادی برای ساخت یک دایره‌المعارف شد. بنابراین این در فصل پنجم مشکلات دایره‌المعارف نگاری بطور اعم و اخص مورد بررسی قرار گرفت و چون هدف این پایان‌نامه بررسی ویژگیهای دایره‌المعارف نگاشتی کودکان و نوجوانان بود، در فصل ششم اصول روانشناختی و زبانشناختی حاکم بر تدوین چنین آثاری بررسی شد و پس از بررسی رابطه زبانشناسی و ادبیات کودک و نوجوان و همچنین بررسی سطح خوانایی نوشته‌های ویژه کودکان در فصول بعدی، اطلاعات زبانی و غیرزبانی اینگونه آثار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در فصول نهم به روش‌شناسی و مراحل تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان پرداخته شد.
نمایه ها:
کودک | 
نگارش | 
کد نوشتار : 25168