در طرح تعریف مشکل، مسئله اضطراب و تاثیر اساسی آن در نابهنجاریهای روانی و رفتاری بیان گردید و مطرح شد. که سبب‌شناسی اضطراب و تصریح تاثیر روشهای مختلف درمانی کمک شایانی در تهسیل درمان و پیشگیری از این معضل شایع عصر حاضر خواد نمود. بخش زمینه مشکل مشتمل بود بر تحقیقاتی که درباره اضطراب و تفکرات غیرمنطقی آلیس (Ellis) در دنیا انجام شده است . و همچنین نظرات مولفین مختلف خارجی و ایرانی درباره اهمیت اضطراب و تفکرات در سبب‌شناسی و درمان مشکلات روانی و نهایتا نقش محوری که اضطراب در بسیاری از نظریه‌های روانشناسی دارد، توضیح داده شد. در قسمت هدف تحقیق، به اهدافی که محقق با انجام این پژوهش تعقیب می‌نمود، پرداخت شد و ذکر گردید این پژوهش چه اهمیتی در حل مشکلات فعلی مملکت و توسعه روانشناسی دارد. در بخش فرضیه، فرضیه اصلی تحقیق یعنی بین میزان و نوع تفکرات غیرمنطقی با اضطراب را به وجود دارد و چندین فرضیه جنبی دیگر مطرح گردید. در قسمت میدان تحقیق، جامعه آماری که نمونه این پژوهش از آن انتخاب شده بود یعنی هفت دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد توصیف گردید و سپس اصطلاحاتی تخصصی به کار رفته در رساله با استفاده از لغت‌نامه‌های تخصصی تعریف گردید. در فصل دوم نظریه فرانکل (Frankl)، راجرز (Rogers) ولپی (Wlope) و الیس (Ellis) مورد بررسی قرار گرفت و تبین آنها درباره علل اضطراب و چگونگی درمان آن و طبقه‌بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-III-R درباره اختلالات اضطرابی با تعریف و علائم بیان گردید. در فصل سوم، روش تحقیقی زمینه‌یابی که روش همبستگی و علمی مقایسه‌ای جز آن می‌باشد، به عنوان روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیف شد. چگونگی انتخاب آزمودنیها به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای به مقیاس 2 درصد جامعه شرح داده شد. آزمونهای اضطراب کتل و پرسشنامه سنجش تفکرات غیرمنطقی الیس به عنوان وسایل سنجش متغیرهای وابسته و مستقل ذکر گردید. فصل چهارم حاوی توصیف نمونه یافته‌های در ارتباط با فرضیه و یافته‌های اضافی بود. گفته شد که نمونه پژوهش 220 نفر دانشجو از هفت دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد بوده که 163 نفر مرد و 57 نفر زن بودند. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات اضطراب کل با نمرات تفکرات غیرمنطقی در سطح 0/99 معنی‌دار بود و این همبستگی مثبت و با شدت 0/66 و ضریب تعیین 0/43 بود.
نمایه ها:
تفکر | 
کد نوشتار : 25600