بررسی های به عمل آمده نشان داده است که نگرش متداول در بخش کشاورزی به گونه ای نیست که به سادگی بتوان با پیشنهاد روشهای گزیدار به تغییراتی دائمی در راستای حفظ ارزشهای زیست محیطی دست یافت . بنابراین یکی از چالشهای مهم برای دستیابی به این هدف تهیه کانالهای اطلاع رسانی مناسب برای اثر بخشی بیشتر است . برای نیل به این هدف باید از تمام تدبیرهایی که منجر به تحکیم این نظام ارتباطی می شود استفاده شود . لذا هدف این پژوهش بررسی کارکرد کاریکاتور در تغییر نگرش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی شیراز نسبت به کشاورزی پایدار بود که به روش نیمه تجربی و بادوگروه تجربی و یک گروه شاهد به کمک پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت . تجزیه و تحلیل پاسخهای پرسشهای باز باتحلیل محتوایی و پرسشهای بسته با آمارهای توصیفی و استنباطی انجام گردید . یافته ها بیانگر تاثیر قطعی کارگاههای آموزشی در تغییر نگرش کارشناسان بوده است .
کد نوشتار : 41933