دشت مرند قسمتی از حوضه آبریز دریای خزر بوده و با متوسط بارش سالانه 236 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالانه 9/10 درجه سانتیگراد جز مناطق نیمه خشک محسوب می شود . دشت مرند از دو سفره آزاد و تحت فشار تشکیل شده است . سفره آب زیر زمینی در نواحی غربی و در بعضی از مناطق از جمله اطراف رودخانه زنوزچای از نوع تحت فشار می باشد . همچنین بیلان آب زیرزمینی نشان می دهد که تغییرات سطح آب در دشت مرند مربوط به تغذیه دشت ، ناشی از نزولات جوی ، جریانهای زیرزمینی ، سیلابها و آبهای برگشتی کشاورزی بوده که سبب بالاآمدن سطح آب زیرزمینی می شود و تخلیه آب زیرزمینی دشت به دلیل بهره برداری از چاهها ، تخلیه قنوات و چشمه ها است که سبب پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در سفره می گردد . بیلان آب زیرزمینی دشت مرنددر حدود 131/80 - میلیون مترمکعب از طریق فرمول بیلان برای سال آبی 79-78 محاسبه شده است . جهت جریان آب زیرزمینی از شرق به غرب به ویژه سمت شمال غرب میباشد ولی این جریانها در بعضی از قسمت ها به علت عوارض زیرزمینی تغییر تراوایی و به ویژه تغذیه جانبی دشت تغییر جهت داده است . همچنین با توجه به هیدروگراف واحدسطح تراز آب زیرزمینی سطح آب زیرزمینی در طول 18 سال گذشته به طورمتوسط در حدود 75/10 متر و سالانه در حدود 59/0 متر افت کرده است .
کد نوشتار : 33642