برای بررسی و مقایسه پدیده های هیدروژئومورفیک سازندهای کارستی از سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎(GIS)‎‏ استفاده شده است . دراین روش اطلاعات استخراج شده از داده های رقومی ماهواره ای به همراه اطلاعات اسخراج شده از دیگر منابع وارد پایگاه اطلاعاتی ‏‎GIS‎‏ درنرم افزارهای‏‎ARC/VIEW , ARC/INFO‎‏ شد . سپس با استفاده از توابع تحلیلی ‏‎GIS‎‏ لایه های اطلاعاتی ایجاد گردید وپس ار تلفیق لایه های اطلاعاتی سازندهای کارستی منطقه از لحاظ پدیده های هیدروژئومورفیک با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین ارتباط این پدیده ها با هیدروژئولوژی منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصله شاخص تراکم نسبی خطواتره ها به آبراهه ها در کنگلومرای بختیاری به طور تقریبی 5/1 تا 2 برابر شاخص تراکم نسبی خطواره ها به آبراهه ها در سازند سروک و 2 تا 3 برابر سازند فهلیان و داریان می باشد که این نسبت درکنگلومرای بختیاری نشان دهنده ناچیز بودن عملکرد تکتوتیک درتوسعه آبراهه ها می باشد .
کد نوشتار : 41782