امروزه قابل استفاده بودن فسفر خاک برای گیاه معمولا بر اساس تعیین کمیت فسفر استخراج شده به وسیله عصاره گیاههای شیمیایی ارزیابی می شود . اهداف این تحقیق عبارت بود از تعیین روابط شدت - کمیت جذب فسفر دربرخی خاکهای آهکی استان اصفهان و مقایسه شاخصهای شدت ، کمیت و ظرفیت بافری در پیش بینی جذب فسفر به وسیله گیاه . بدین منظور از خاک سطحی 11 نقطه مختلف استان اصفهان که دارای گستره ای از خصوصیات موثر بر جذب فسفر بودند نمونه برداری انجام گرفت . سپس در نمونه های فرعی فسفر محلول در کلسیم کلرید 01/0 مولار ، فسفر قابل عصاره گیری با بی کربنات سدیم 5/0 نرمال و فسفر قابل تبادل با رزین تبادل کننده آنیونی به ترتیب به عنوان شاخصهای شدت و کمیت تعیین گردیدند . شاخص جذب فسفر نیز به عنوان شاخص تک نقطه ای ظرفیت تعیین شد . شاخص جذب فسفر عبارت بوداز مقدار جذب فسفر به وسیله خاک از یک محلول حاوی 4/12 میکروگرم فسفر در میلی لیتر تقسیم بر غلظت فسفر باقی مانده در محلول تعادلی پس از 24 ساعت شیک کردن . شاخص های شدت و کمیت همبستگی بالایی با غلظت فسفر در گیاه 5 هفته پس از کاشت نشان دادند اما شاخصهای ظرفیت رابطه معنی داری با غلظت فسفر در گیاه گندم 35 روزه نداشتند . غلظت فسفر در اندامهای هوایی در مرحله 10 هفتگی ارتباط معنی داری با شاخص های شدت - کمیت یا ظرفیت نشان نداد این مطلب نشان دهنده آن است که غلظت فسفر تنها در مراحل ابتدایی رشد گندم پاسخ گیاهی مناسبی به شمار می رود ‏‎P-P , CaCl2 , Resin-‎‏ همبستگی معنی داری با جب فسفر به وسیله گیاه در دو مرحله 5 و 10 هفتگی رشد داشتند . شاخص های بافری تنها با جذب فسفر در مرحله 10 هفتگی رابطه معکوس و معنی داری برقرار نمودند. در واقع فاکتور ظرفیت کنترل کننده جذب فسفر به وسیله گیاه در مراحل انتهایی رشد می باشند . شاخصهای مرکب شدت - ظرفیت و کمیت - ظرفیت نسبت به شاخصهای ساده شدت ، کمیت و ظرفیت همبستگی با جذب فسفر به وسیله گیاه نشان دادند.
کد نوشتار : 41077