دراین مطالعه با استفاده از نظرات کارشناسان و پزشکان مدیر شبکه بهداشتی در مورد مشکلات مدیریتی شبکه، روش علمی تصمیمگیری سازمانی برای مدیران رده میانی و بالای خدمات بهداشتی-درمانی کشور تدوین و استراتژی های مناسب سازمانی تهیه گردید. مشکلات مشهود سازمانی در شبکه با همکاری کارشناسان مدیریتی معاونت بهداشت استان ریشه یابی شد. مدلهای تصمیم گیری برای هر مشکل تهیه گردید. قضاوت کارشناسان و پزشکان شاغل در سطوح مختلف در مورد مشکلات مدیریتی تشکیلات شبکه بعنوان منبع اطلاعات و مدل شناختی مورد استفاده قرار گرفت. با رویکرد تحلیل تصمیم گیری و کاربرد روشهای تحقیق عملیات و بهینه سازی با چند ملاک داده ها از قضاوت ذهنی به تصمیمات استراتژیک تبدیل شد. سپس با تحلیل عدم قطعیت شرایط تصمیم گیری تعیین شد. مبانی نظری مدل تصمیم گیری در قالب نظام کنترل مدیریت و نظام برنامه ریزی استراتژیک برای ایجاد تغییرات سازمانی در جهت مطلوبیت هدف در وضعیت های بهینه تدوین شد.
کد نوشتار : 57568