صنعت کاغذسازی یکی از صنایع مهم کشور است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این پژوهش مطالعه‌ای است که با استفاده از یکی از جدیدترین روشها به بررسی وضعیت ایمنی سیستم ریکاوری بویلر طی سالهای 75 و 76 و 77 و 78 پرداخته است . با توجه به اینکه سیستم ریکاوری بویلر دارای پتانسیل بالقوه انفجار است که می‌تواند باعث خسارت سنگین مالی و جانی شود لذا در این تحقیق پس از آشنایی با سیستم تحت مطالعه با استفاده از توانمندیهای تکنیک FMEA کلیه عوامل عمده موثر در بروز حادثه شناسایی، پس از ارزیابی، خطرات بر حسب نمره اولویت ریسک و شدت اولویت‌بندی شد. با اجرای این روش 20 خطر عمده شناسائی شد که نشتی از لوله‌های واترنیوب بزرگترین نمره اولویت ریسک را به خود اختصاص داد. عدم کارکرد LicA-102 سوراخ شدن اسپات و شکستن کوپلینگ پمپ انتقال لیکور و فلاش اور شدن پلیت‌ها در رده‌بعدی قرار دارند. با توجه به اینکه انسان، محیط و تجهیزات تشکیلر سیستم را می‌دهند لذا جهت ارزیابی نحوه عملکرد سیستم، تست اسپیرومتری جهت آگاهی از میزان اثر آن بر سیستم تنفسی افراد شاغل در دو گروه شاهد و مورد انجام شد. نتایج حاکی است بین میانگین سن، سابقه کار و تعداد مصرف سیگار اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (P<0/05) اما بین فاکتورهای فونکسیونهای ریوی شامل PIF, PEFFEV50, FEV1 اختلاف معنی‌دار بود. برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای اپراتورها، راه‌اندازی واحد نمونه‌برداری و آنالیز، NO, O2, CO2 و تست مرتب ضخامت و تست هیدرولیکی جهت کشف نقاط ضعف بویلر و نیز راه‌اندازی سیستم Flame Arrestor جهت سوزاندن گازهای غیرقابل کندانس در بویلر و ثبت دقیق اطلاعات در رابطه با امور تعمیراتی و بهره‌برداری، بخشی از پیشنهادات ارائه شده جهت کاهش احتمال وقوع حوادث و نیز بحداقل رساندن خسارات ناشی از آن می‌باشد.
کد نوشتار : 30493