رساله حاضر دارای یک مقدمه و دو فصل می‌باشد. در مقدمه آن تبیین و تعریف موضوع، بیان اهمیت موضوع، هدفهای تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، پیشینه تاریخی موضوع و منابع آن بیان شده است . در فصل اول روایاتی که در کتب معتبر شیعه در مورد شخصیت زن وجود دارد و به گونه‌ای مدح یا ذم زن را می‌رساند نقل شده و از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار گرفته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، کیفیت پیدایش زن با توجه به روایات شیعه و آیات قرآن بیان شده است . بخش دوم، نقصان وجودی زنان در روایات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . بخش سوم، روایات دال بر دم زن از حیث سند و دلالت مورد بررسی سندی قرار گرفته است . بخش چهارم، روایات دال بر مدح زن مورد بررسی سندی و محتوایی قرار گرفته است . فصل دوم نیز مشتمل بر پنج بخش است : بخش اول، نظر بعضی از اندیشمندان مسلمان در مورد فعالیتهای اجتماعی زن و حدود آن بیان شده است . بخش دوم، اصل جواز فعالیتهای اجتماعی زنان با توجه به آیات قرآن و روایات مطرح شده است . بخش سوم، به تبیین دواعی و انگیزه‌های مشارکت اجتماعی پرداخته است . بخش چهارم، آداب مشارکت اجتماعی زنان. بخش پنجم، روایات دال بر عدم جواز فعالیتهای اجتماعی زنان از حیث سند بررسی شده است .
نمایه ها:
زن | 
روایت | 
تشیع | 
کد نوشتار : 31108