موضوع این پایان‌نامه، (بررسی اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن) است که در یک مقدمه و سه فصل تنظیم شده است . در مقدمه بحث ، به مباحث کلی پرداخته شده است ، همچنین واژگان و اصطلاحاتی که در این رساله از آن یاد می‌شود و فهم برخی مباحث ، متوقف بر شناخت این اصطلاحات است ، توضیح داده شده است . در فصل اول: به عوامل و اسبابی که موجب انحراف سنت پیامبر (ص ) و احادیث اهل بین (ع) از مسیر خود شده، پرداخته شده که این عوامل در واقع به دو دسته تقسیم می‌شوند. -1 عوامل اختیاری، که همان جعل و دستبرد در احادیث توسط افراد خاص است که باعث ورود روایات مجعوله بسیاری در میان احادیث نبوی و روایات اهل بیت (ع) گردیده است . -2 عوامل غیراختیاری، یعنی اسباب و عواملی که به طور سهو یا خطا صورت گرفته و باعث شده است آنچه از معصومی (ع) صادر شده غیر آن معنایی باشد که توسط راویان منتقل شده است که در این فصل به طور مختصر به این دو دسته از عوامل پرداخته شده است . در فصل دوم: به نقد و بررسی حدیث پرداخته شده، و به عبارتی دیگر: راههای مقابله با احادیث موضوعه یا تحریف شده معرفی شده است ، که این راهها، به طور کلی در دو روش منحصر می‌شود. -1 نقد سند و راویان حدیث . -2 نقد متن و محتوای حدیث . که در این فصل به طور مختصر به تشریح این دو طریق بحث شده است ، همچنین مهمترین کتب فریقین که در هر یک از این دو موضوع تالیف شده، معرفی گردیده است . در فصل سوم: که موضوع اصلی پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد، اصول و معیارهای نقد حدیث از جهت متن، مورد بررسی قرار گرفته و برای هر یک ، نمنه‌های مختلفی از احادیث شیعه و اهل سنت ، که با این اصول سازگاری ندارند آورده شده است . این اصول عبارت است از: -1 عدم مخالفت حدیث با قرآن. -2 عدم مخالفت با سنت قطعیه. -3 عدم مخالفت با عقل سلیم. -4 عدم مخالفت با تاریخ صحیح. -5 عدم رکاکت حدیث . -6 عدم مخالفت با حس ، مشاهده و قطعیات علمی.
نمایه ها:
معیار | 
نقد | 
حدیث | 
کد نوشتار : 31072