تلاوت قرآن کریم دارای آدابی ظاهری و باطنی است. این مجموعه در شرح مجملی به آداب ظاهری پرداخته و سپس مفصلا به بررسی آداب باطنی می پردازد بدین صورت که: قاری قرآن ابتدا باید به جنبه های عظمت قرآن، معرفت حاصل کند تا به تعظیم شان قرآن و آثار کمالی آن نائل گردد. و این امر میسر نمی گردد مگر اینکه انسان موانع و حجابهای بین خود و استفاده از قرآن را از سر راه بردارد، و همین گامی مهم می شود برای تولد کمالات روحی در وجود انسان.
کد نوشتار : 61758