برای محاسبه زیر فشار در زیره سازه‌های آبی روشهای مختلف و از آن جمله روشهای بلای، لین خوسلاو چوگایف و همچنین روش استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری معمول شده است . با توجه به اینکه نقاط قوت و ضعف بسیاری از روشها و بخصوص روشهای ساده بلای و لین ارزیابی نشده است ، در این پایان‌نامه سعی شده است این موضوع به صورت تقریبا همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد. از بین نرم‌افزارهای کامپیوتری موجود نرم‌افزار Mseep که بر اساس اجزا محدود بنا شده و در سد درودزن نیز نقاط قوت خود را نشان داده است ، برای مقایسه روشها انتخاب شده است . جهت بررسیهای اولیه و در جهت کالیبره کردن این نرم‌افزار از تعدادی مدل فیزیکی که در آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه صنعتی اصفهان ساخته شد، استفاده شده است . در مدلهای فیزیکی سه نوع خاکی که تقریبا خواص یکسانی داشتند و دارای دانه‌بندیهای تقریبا مختلف بودند مورد استفاده قرار گرفتند و با توجه به بارهای مختلف آب روی دال بتنی آزمایش‌ها انجام شده است . روشهای محاسباتی بلای، لین، چوگایف و خوسلا با استفاده از نرم‌افزار Mseep و نرم‌افزاری که تهیه شده برای محاسبه نیروی زیر فشار، ممان نیروی زیر فشار نسبت به پنجه سازه، ممان نیروی زیر فشار نسبت به مرکز سطح مقطع طولی، دبی نشت ، درصد افزایش یا کاهش نیروی زیر فشار به ازا ارتفاعات نسبی مختلف دیوارهای سپری، درصد کاهش دبی نشت به ازا ارتفاعات نسبی دیوارهای سپری و همچنین دبی نشت با استفاده از روش چوگایف مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای نیل به این هدف دال بتنی با طول قائده b، دیوار سپری در پاشنه با عمق d1 و دیوار سپری با عمق d2 در پنجه در پنج حالت الف ) d1/1 0-1 و d2/b 0 ب ) d1/b 0 و d2/d 0-1 ج) d1/b 0/2 و d2/n 0-1 د) d1/b 0/6 و d2/b 0-1 ه) d1/b 0-1 و d2/b 0-1 مورد بررسی قرار گرفته است . در تمام حالات فوق حداکثر ضخامت لایه نفوذپذیر پنج برابر بار روی سازه در نظر گرفته شده است . نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که نرم‌افزار Mseep به علت شرایط خاص جوابهای اندک بیشتری را نسبت به آزمایشها داشته است در عین حال این نرم‌افزار نشان داده است که قابلیت بسیار مناسب را برای حل مسائل و از آنجمله برای مقایسه روشهای محاسباتی دارا می‌باشد.
کد نوشتار : 29057