هدف پژوهش : بررسی انواع مشکلات آموزشی و یادگیری خط فارسی در دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی. روش نمونه گیری : حجم کل نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 400 دانش آموز پایه ی دوم ابتدایی دبستان های تهران (تک زبانه) و اردبیل و آق قلا (دو زبانه) از دو گروه دختر و پسر با گروه سنی 9-8 سال می باشد. روش پژوهش : این بررسی به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است و داده های آن به صورت میدانی گردآوری شده است. ابزارهای اندازه گیری : آزمون های نوشتاری شامل املای فارسی و رونویسی است و آزمون خوانداری شامل خواندن متن های فارسی از کتاب قرآن دوم ابتدایی و کتاب فارسی چهارم ابتدایی در دو حالت با اعراب و بی اعراب است. طرح پژوهش : رساله ی حاضر مشتمل بر چهار فصل، کتاب نامه، پیوست ها و واژه نامه است. دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی در یادگیری خط فارسی مشکلات متنوعی در هر دو حیطه ی خواندن و نوشتن دارند. نقش حروف هم آوا در بروز مشکلات نوشتاری و نقش نبود نشانه برای واکه های کوتاه که غالبا در موضع میانی رخ می دهد، در وقوع مشکلات خوانداری قابل توجه می باشد. بخش قابل ملاحظه ای از این مشکلات به علت قرضی بودن نظام نوشتاری فارسی از عربی است.
کد نوشتار : 43257