واکنش‌های نوسانی نمونه‌هایی از پدیده‌های غیرخطی هستند. این نوع واکنش‌ها بسیار پیچیده بوده و از واکنش دهنده‌ها، محصولات و کاتالیزگرها و نیز تعداد زیادی حد واسط تشکیل می‌شوند. در طی چنین واکنشی غلظت واکنش دهنده‌ها کاهش و غلظت فرآورده‌ها افزایش می‌یابد، در عین حال غلظت گونه‌های حد واسط و کاتالیزگر رفتاری نوسانی از خود نشان می‌دهند. در یک گروه عمده از واکنشهای نوسانی مس (II) بعنوان کاتالیزگز عمل می‌کند، که بر اساس اکسیداسیون KSCN با H2O2 در محیط بازی قوی انجام می‌گردد. مکانیسمی که برای سیستم نوسانی ارائه شده است از 30 واکنش سنتیکی با 26 متغییر مستقل می‌باشد. درخشش شیمیایی نوسانی با افزودن لومینول (-3آمینول فتال هیدرازید) به سیستم نوسانی H2O2-KSCN-NaOH-CuSO4 مشاهده می‌شود. تاثیر غلظت H2O2 و KSCN و CuSO4 و NaOH و لومینول بر روی شدت نور نوسانی، تعداد نوسانات و فرکانس نوسان درخشش شیمیایی نوسانی مورد مطالعه قرار گرفت . همچنین سیستم فوق در محیط الکلی مورد آزمایش قرار داده شد. استفاده از بازه‌های آلی الکیل آمونیوم هیدروکسید مشخص نمود که شدت نور نوسانی تولید شده افزایش می‌یابد. با اضافه نمودن فلوئورسئین نور تولید شده به طول موجهای بلندتر جابجا می‌گردد.
کد نوشتار : 29059