این تحقیق طراحی سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات در غرب مازندران (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) میباشد، در این تحقیق که بدلیل عدم اجرای سیستم حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات ، موجب فقدان، ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری باغداران شده بود. مورد بررسی قرار گرفته است . در بررسیهای بعمل آمده در تحقیق مورد نظر، عوامل تشکیل‌دهنده بهای تمام شده محصول مرکبات مشخص شده است . در فعالیت باغداری مرکبات در غرب مازندران (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) انجام هزینه‌ها جهت استحصال محصول مرکبات به دو گروه عمده یعنی، هزینه‌های تولیدی وسرمایه‌ای تقسیم میشوند. هزینه‌های سرمایه‌ای به آن بخش فعالیت مرکبات گفته میشود که قبل از دوره بهره‌برداری (بمدت پنج سال) را شامل گردیده و مستلزم مراحل کاشت و داشت (نگهداری میباشد. هزینه‌های انجام شده تحت سر فصل هزینه‌های سرمایه‌ای (دارای ثابت ) در حسابها انعکاس می‌یابند. عوامل تشکیل دهنده هزینه‌های تولید محصول مرکبات در دو مرحله داشت و برداشت صورت می‌پذیرد و تحت سر فصل هزینه‌های مواد مصرفی مستقیم، هزینه‌های کار مستقیم و هزینه‌های سربار در حسابها طبقه‌بندی میکردند. هزینه‌های تولدی محصول مرکبات پس از احتساب موجودی محصول در جریان ساخت اول دوره و کسر موجودی محصول در جریان ساخت پایان دوره بحساب بهای تمام شده محصول مرکبات ساخته شده در حسابها انعکاس می‌یابند. طی دوره حسابداری بهای تمام شده محصول مرکبات ، آن قسمت از هزینه‌های تولید که بیانگر محصول مرکبات ساخته شده است . بحساب موجودی محصول ساخته شده منتقل گردیده در حالیکه محصول مرکبات تکمیل نشده در حساب موجودی محصول در جریان ساخت پایان دوره در حسابها باقی می‌مانند. بمنظور انجام هزینه‌های تولید محصول مرکبات و استحصال آن در یک دوره مالی و اعمال دقت بیشتر در تعیین بهای تمام شده محصول مرکبات سال مالی با سال فعالیت باغداری مورد تطبیق قرار گرقته و بخاطر عدم تطابق سال فعالیت باغبانی با سال مالی (با تاکید بر شرکت باغداری فردوس ) آن قسمت از هزینه‌هائیکه بعد از استحصال محصول مرکبات تا پایان سال مالی رخ میدهد، تحت عنوان موجودی محصول در جریان ساخت پایان دوره جهت تکمیلی محصول مرکبات سال آتی در حسابها منظور میگردند.
کد نوشتار : 29578