در این پروژه صنعت تایر سازی بعنوان اصلی‌ترین شاخه از صنایع لاستیک به منظو بررسی وضعیت تکنولوژی فعلی صنعت تایرسازی در ایران و نحوه رشد آن تاکنون از نظر وسعت و تکنولوژی ساخت مورد نظر است . اجرای پروژه در صنایع تایرسازی وبط متمرکز در شرکت کیان تایر وابسته به سازمان صنایع ملی ایران خواهد بود. ازآنجا که در برنامه 5 ساله از جمله صنایعی که رشد خواهد داشت صنعت تایرسازی است اکنون نیز چندین طرح در حال اجرا یا دردست بررسی وجود دارد که منجر به احداث کارخانه‌های بزرگ تایرسازی در کشور خواهد شد، بنابر این توجه به وضعیت تکنولوژ کنونی صنعت لاستیک (تایر و تیوب) حائز اهمیت ویژه‌ای است .