این مطالعه برروی 103 بیمار مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان انجام شد. 53 مورد بیمار در شهر کرمان و 50 مورد در گلباف، شهداد، راین، جوپار و ماهان بود. روش مطالعه توصیفی و مقطعی بود. تعیین توزیع فراوانی سن مادر در هنگام تولد کودک مبتلا، توزیع فراوانی نوع ازدواج و ضریب هم خونی والدین کودکان مبتلا، توزیع فراوانی نوع کاریوتایپ در موارد کاریوتایپ شده، توزیع فراوانی تعداد گراوید و سابقه سقط در مادران کودکان مبتلا و همچنین شیوع علائم بالینی افراد مبتلا نیز از اهداف دیگر مطالعه بود. این مطالعه بر روی 103 بیمار مبتلا به سندرم دان تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان ‏‎‎‏(53 مورد شهر کرمان و 50 مورد حومه) در بهمن ماه 1380 بار روش توصیفی مقطعی و با مراجعه به محل سکونت بیمار و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در فرم جمع آوری اطلاعات انجام گردید. از 103 مورد بیمار مورد بررسی 53 مورد متولد شهر کرمان و 50 مورد دیگر متولد بخشهای گلبافت، راین، جوپار، ماهان و شهداد به عنوان حومه بودند. متوسط سن مادر در هنگام تولد در نمونه مورد بررسی شهر کرمان (22/7+-43/26) بود. این میزان در حومه مورد مطالعه (07/9+-97/34) بدست آمد. ‏‎Fnequency‎‏ حاملگی های زیر 35 سال در شهر کرمان 41 مورد (35/77 درصد) و در حومه مورد مطالعه 17 مورد (34 درصد) بود. ازدواج والدین کودکان مبتلا به دوان در 78 مورد (72/75 درصد) غیر فامیلی بود. این میزان در دو زیر جامعه مورد بررسی تفاوت نداشت. از 25 مورد ازدواج فامیلی، ضریب هم خونی یک شانزدهم با 9 مورد (36 درصد) شایعترین ضریب هم خونی بود. 25 مورد (2/24 درصد) از کودکان مبتلا کاریوتایپ شده بودند که ‏‎Frequency‎‏ انواع کاریوتایپ به ترتیب عبارت بودند از 22 مورد (88 درصد) تریزومی آزاد، 2 مورد (8 درصد) جابجایی رابرت سونین و 1 مورد (4 درصد) موزائیسم. کمترین و بیشترین گراوید مشاهده شده یک و 11 بود و متوسط این متغیر در شهر کرمان 71/1+-68/3 و در حومه 83/1+-66/4 بود که با هم تفاوت معنی دار داشت. در جامعه شهر کرمان (52/24 درصد) و در حومه مورد مطالعه (14 درصد) از مادران کودکان مبتلا سابقه سقط داشتند. از 20 مورد علائم بالینی مورد بررسی، شایعترین علامت چشمهای مورب 81 مورد (67/78 درصد) بود. نادرترین علامت زبان در آمده و بزرگ 32 مورد (06/31 درصد) بود. میانگین سن مادر درهنگام تولد کودک مبتلا در نمونه مورد بررسی در شهر کرمان (22/7+-43/26 درصد) از میانگین آن در جوامع غربی (4/34 درصد) به طور معنی داری کمتر است. اما میانگین سن مادر در هنگام تولد کودک مبتلا در حومه مورد مطالعه 96/34 بود که با میانگین ذکر شده در جوامع غربی مطابقت دارد. متوسط سن حاملگی در دو جامعه کرمان و حومه مشخص نیست اما از آنجایی که د و جامعه فوق از نظر فرهنگی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مطابقت دارند، نمی توان پایین بودن سن مادران کودکان مبتلا به داون را به پایین بودن سن حاملگی در شهر کرمان نسبت داد. یکی از دلائل پایین بودن سن حاملگی مادران کودکان مبتلا شیوع غیر طبیعی ترانس لوکاسیون رابرت سونین می باشد که جهت اثبات نیازمند کاریوتایپ تمامی بیماران می باشد. در صورتیکه کاریوتایپ کودک داون، ترانسلوکاسیون باشد کاریوتایپ والدین الزامی است. چرا که اگر یکی از والدین ترانسلوکاسیون رابرت سونی باشد ارزیابی جنین در حاملگی بعدی الزامی است.
کد نوشتار : 42105