در چند سال اخیر مواد الکترواپتیک آلی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند، در حالیکه خواص الکترواپتیک تعداد کمی از آنها بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مطالعه پاسخ دهی الکترواپتیک مواد آلی و تعیین ضرایب الکترواپتیک آنها می تواند زمینه را برای تحقیقات بیشتر روی این مواد به منظور استفاده از آنها در کاربردهای صنعتی فراهم سازد. در این میان لایه های نازک پلیمری، مخصوصا پلیمرهای آلائیده با رنگینه ها به علت کاربردشان دارای اهمیت به سزایی هستند. به همین منظور، در مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاه شناس دانشگاه تبریز، تحقیقات در زمینه خواص مواد الکترواپتیک آلی از چند سال اخیر شروع شده و این رساله یک نمونه از کارهای انجام یافته در این زمینه است. هدف اصلی از اجرای این پروژه تعیین و بررسی خواص الکترواپتیک این مواد به طور تجربی است، که در پی آن کاندیدای خوب از نظر پاسخ دهی الکترواپتیک معرفی شده است. همچنین نشان داده شده است که مقدار ضرایب الکترواپتیک تابع دمای محیط نوری غیر خطی است. با استفاده از این تابعیت، ناحیه خطی پاسخ الکترواپتیکی که در کاربردهای صنعتی اهمیت بسزایی دارد، تعیین شده است.
کد نوشتار : 32583